Данилевський Іван

психолог, нав­чаю­чий пси­хо­те­ра­певт

Данилевський Іван

Психолог, нав­чаю­чий пси­хо­те­ра­певт, су­пер­ві­зор, директор Ук­раїнсь­ко­го інс­ти­ту­ту кон­суль­та­тив­ної пси­хо­ло­гії та пси­хо­те­ра­пії, пси­хо­лог, ін­тер­пер­со­наль­ний пси­хо­те­ра­певт, член прав­лін­ня Асо­ціа­ції пси­хо­ло­гів Ук­раї­ни.


Контакти

danilevskyi      


Змінити дані чи фото team@platfor.ma